/ressursbank/tiltak/ULYKKER

Definisjon

Med ulykker menes her hendelser som ikke kommer inn under definisjonen for transportulykker/større katastrofer og naturkatastrofer. Denne planen omfatter (enkeltvise) hendelser som er potensielt traumatiske, eller som fører til død eller fysiske skader av stor eller liten alvorsgrad, f.eks. fallulykker, trafikkulykker, brann og nær drukningsulykker.

1. Mobiliseringsfasen

Mål: Få oversikt over og kontakt med alle som trenger psykososial oppfølging etter en ulykke for å igangsette adekvat bistand så snart som mulig.

Virkemidler: Målsettingen oppnås gjennom skriftlige rutiner som er klare i forhold til varsling og henvisning, samt målgruppe for hjelpetiltak og kriterier for oppfølging.

Varsling:

Målgruppe og kriterier for oppfølging:

2. Akuttfasen

Mål: Roe ned og begrense opplevelse av kontrolltap ved å redusere stress, gjøre akuttreaksjoner mulige å kontrollere og gi oversikt over hva som skjedde.

Virkemidler: Målsettingen oppnås gjennom klare skriftlige rutiner for hvilke tiltak som skal iverksettes, for eksempel emosjonell førstehjelp, omsorg, informasjon og rådgivning (se Tiltak).

Koordinering og ansvarsfordeling (forslag):

Den som har ansvaret for oppfølging, har også ansvar for koordinering av kriseteamets tilbud i forhold til andre tilbud, f.eks. samkjøring av kriseteamets innsats med eventuell oppfølging av skadde og pårørende som er påbegynt ved sykehuset. Formålet er å unngå at disse blir stående uten tilbud etter at de har kommet hjem.

Arbeidsform:

Tiltak for direkte berørte og pårørende (forslag):

Atle Dyregrov har beskrevet ulike selvhjelpsmetoder i en serie videoer:

Tiltak for nettverk (forslag):

Tiltak for skole/ barnehage (forslag):

Tiltakene samkjøres med skolen eller barnehagens egne planer for kriser og dødsfall og kan inneholde:

Tidsrammer og overføring til videre oppfølging:

3. Den videre oppfølgingen

Mål: Gi berørte oppfølging og støtte til å gjenoppta en normal hverdag. Forebygge at traumatiske opplevelser utvikler seg til psykiske langtidsskader.

Virkemidler: Målsettingen oppnås gjennom klare skriftlige rutiner for regelmessig oppfølging og vurdering av videre behov for støttetiltak.

Koordinering og ansvarsfordeling (forslag):

Psykiatrisk sykepleier, helsesøster (dersom barn er involverte) kommunepsykolog, prestetjeneste.

Arbeidsform:

Tiltak for direkte berørte og pårørende (forslag):

Varighet av tiltak:

Vil være avhengig av ulykkens konsekvenser.