RAN

Definisjon

Med ran menes her ran med og uten våpen av bedrifter, som kan ramme grupper eller enkeltpersoner (banker, butikker, kiosker), og kan være alt fra trussel om vold til faktisk voldsutøvelse, skade og i verste fall drap. Grad av traumatisering og hendelsens art vil bestemme type og omfang av aktuell oppfølging.

1. Mobiliseringsfasen

Mål: Å få vite om og sikre kontakt med alle som trenger psykososial oppfølging etter et ran, og samordne de som skal være ansvarlige for hjelpen som ytes. De som kan trenge oppfølging, kan være ansatte i bank, forretning, kiosk eller lignende, enkeltpersoner eller grupper som blir ranet i hjemmet eller på annet sted, tilfeldig publikum, hjelpemannskaper og andre berørte.

Virkemidler: Målsettingen oppnås gjennom klare skriftlige rutiner for å tilby ransoffer kontakt med kriseteam, eventuelt egne oppfølgingsteam ved arbeidsplassen.

Varsling (forslag):

2. Akuttfasen

Mål: Roe ned og begrense opplevelse av kontrolltap ved å redusere stress, gjøre akuttreaksjoner mulige å kontrollere og reetablere en viss orden og struktur, slik at de rammede på sikt kan gjenvinne og gjenoppta tidligere funksjoner. Få informasjon om hvem som vil trenge videre oppfølging.

Virkemidler: Målsettingen oppnås gjennom klare skriftlige rutiner for emosjonell førstehjelp og ivaretakelse, informasjon og rådgivning, mobilisering av sosial nettverksstøtte og eventuelt organisering av praktisk eller juridisk hjelp.

Koordinering og ansvarsfordeling:

Arbeidsform:

Tiltak for direkte berørte (forslag):

Tiltak for tilskuere og andre indirekte berørte (forslag):

Tiltak for pårørende, eventuelle etterlatte (forslag):

Tidsrammer og overføring til videre oppfølging:

3. Den videre oppfølgingen

Mål: Gi berørte oppfølging og støtte til å gradvis gjenoppta en normal hverdag. Forebygge at traumatiske opplevelser får feste seg som psykiske eller fysiske langtidsskader.

Virkemiddel: Mål oppnås gjennom klare skriftlige rutiner og gjennom å ta regelmessig kontakt med berørte og sammen med dem vurdere behov for oppfølgingstiltak, videre undersøkelser og eventuelt nødvendig helsehjelp.

Koordinering og ansvarsfordeling:

Det kan være funksjonelt at de som har hatt ansvaret for tiltakene akutt, også har ansvar for videre oppfølging, eksempler her kan være: Kommunepsykolog, psykiatrisk sykepleier, helsesøster. Det er viktig at en fra kriseteamet har ansvaret for at oppfølging og eventuell videre henvisning skjer. Et av kriseteamets medlemmer bør ha ansvar for å koordinere kommunale tiltak med tiltak som iverksettes av private bedrifter og eventuelle tiltak som spesialisthelsetjenesten iverksetter.

Arbeidsform:

Tiltak overlevende (forslag):

Tiltak for pårørende/etterlatte (forslag):

Dersom ranet skulle medføre dødsfall, se retningslinjer skissert under mord.

Tidsrammer (forslag):

Kriterium for avslutning av kontakt (forslag):

At berørte opplever at de kan ta del i dagligliv og fritid uten at reaksjonene etter ranet hemmer deres deltakelse og livsutfoldelse.